image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Komisyonu Görevleri


Dekan tarafından görevlendirilen Dekan Yardımcısı Başkanlığında farklı alanlardan ve tercihen kalite konusunda tecrübeli öğretim elemanları, idari personel ve birimin öğrenci temsilcisinden oluşur.Birim Kalite Komisyonu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır.

Birim kalite komisyonu’nun görevi genel olarak;  Birimin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışmanın yürütülmesini sağlamaktır.  • Birimin stratejik planını hazırlamak,
  • Birimin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışmanın yürütülmesini sağlamak,
  • Birim İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak,
  • Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak; bu kuruluşlara her türlü desteği vermek,
  • Kalite Komisyonunun kararlarını birimin ilgili bölüm, program, alt birimlerine duyurmak; uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
  • Faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu Ocak ayı sonuna kadar Kalite Komisyonuna sunmak,
  • Bu Yönerge ve Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerekli diğer çalışmaları yürütmektir.

Birim Kalite Komisyonu her akademik yılda en az dört kez olağan toplanır. Bunların dışında başkanın çağrısı veya
kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır.